نویسنده = ���������������� ���������� ���������� ����������
عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس

دوره 22، شماره 6، تیر 1390، صفحه 85-107

مصطفی شکریزاده سعادت آباد؛ هاشم ولی پور؛ حمید محمدی