نویسنده = امیرحسین علی‌بیگی
تعداد مقالات: 3
1. علل رکود تعاونیهای پرورش گوساله در شهرستان کرمانشاه مطالعه موردی تعاونی 348

دوره 22، شماره 5، بهار 1390، صفحه 67-77

شهپر گراوندی؛ امیرحسین علی‌بیگی


2. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-28

حشمت مرادی؛ امیرحسین علی‌بیگی


3. اشتغال پذیری رشته های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 21-49

امیرحسین علی بیگی؛ شهرزاد بارانی