نویسنده = ������ ������������ ��������
عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اعضا در تعاونیهای تولید کشاورزی استان تهران

دوره 22، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 47-67

فائزه هاشمی؛ ایرج ملک محمدی؛ حمید موحد محمدی


تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی تهران

دوره 20، 210-211، دی 1388، صفحه 17-37

اقدس آمدی؛ ایرج ملک محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا