نویسنده = ������������ ��������
بررسی نیازهای آموزشی و مشکلات اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه در شهرستان پاوه

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 41-73

رضا موحدی؛ علی اکبر قادری؛ موسی اعظمی


نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 53-74

موسی اعظمی؛ مختار بهادری قزلجه؛ مرجان سپه پناه


عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان همدان

دوره 23، شماره 10، تیر 1391، صفحه 75-101

موسی اعظمی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ عفت موسوی