نویسنده = �������������� ���������� ��������
تحلیل استراتژیک تعاونیهای ‌دامداری و دامپروری استان همدان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 25-48

سمیه لطیفی؛ حشمت اله سعدی؛ لیلا زلیخایی سیار