نویسنده = ���������� ������������ ���������������������������
تشکیل تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 65-88

ملیحه‌السادات اخوان کاظمی؛ امیر حسین علی‌بیگی