نویسنده = ������������������ ��������
بررسی و تعیین موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 85-102

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی