نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
عوامل مؤثر بر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه‌داران شهرستان بندرعباس نسبت به مصرف سموم شیمیایی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 99-118

مسعود یزدان پناه؛ خدیجه عباس زاده؛ فاطمه رحیمی فیض آباد


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و عضویت در تشکل‌های آب-بران: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 77-95

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمدزاده؛ رابرت بورتن