نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 4، شماره 15، دی 1394، صفحه 1-15

فضل الله عزیز پور فرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ حسن صدیقی


تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 1-21

فضل اله عزیزپورفرد؛ سارا قبادی علی آبادی؛ محمد چیذری