نویسنده = امیر احمدپور
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 81-101

روجا هاشم زاده اتویی؛ امیر احمدپور


3. عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 23-45

امیر احمدپور؛ محدثه عبدی ترکامی؛ شهره سلطانی


4. عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 79-100

سید حسین زارعی پهنه کلائی؛ امیر احمدپور؛ مهدی چرمچیان لنگرودی