نویسنده = �������������� ������������
واکاوی عملکرد تعاونی‌های لبنی در شهرستان آق‌قلا

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 97-112

علیرضا کرباسی؛ جلال الدین گرگانی


شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعة تعاونی‏های تولید کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 65-85

سیده مژگان حسینی؛ حنانه آقاصفری؛ علیرضا کرباسی