نویسنده = ������������ ��������������
موانع بازدارندة اجرای مهندسی مجدد تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اهواز

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 77-94

رها صفرپور؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله نوری وندی


شناسایی عوامل مؤثر بر ناکامی تعاونی‌های تولید زراعی استان خوزستان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 87-109

معصومه شیخ‌سوینی؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله‌نوری‌وندی