1. موانع بازدارندة اجرای مهندسی مجدد تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اهواز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 77-94

رها صفرپور؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله نوری وندی


2. شناسایی عوامل مؤثر بر ناکامی تعاونی‌های تولید زراعی استان خوزستان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 87-109

معصومه شیخ‌سوینی؛ احمدرضا عمانی؛ آزاده نوراله‌نوری‌وندی


3. تحلیل نقش سرمایة‌ اجتماعی در عملکرد غیرمالی شرکت‌های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 55-78

مریم علی زاده؛ احمدرضا عمانی