نویسنده = �������������� ��������
تحلیل موانع دوره‏های آموزشی تعاونی‏ها از دیدگاه مدیران تعاونی‏های کشاورزی استان زنجان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 143-159

اصغر احمدی؛ احمد قیدی؛ جعفر یعقوبی


بررسی و تعیین موانع موفقیت تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 85-102

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی


بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 103-127

غلامرضا مجردی؛ زینب شاهقلیان؛ جعفر یعقوبی