نویسنده = ������������ ������������
اثربخشی دوره‏های آموزشی شرکت‏های تعاونی مرغداران استان سمنان

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 1-23

رضا موحدی؛ محمود زارع؛ علیقلی حیدری؛ احمد یعقوبی فرانی


تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به تشکیل تعاونیهای آ‌ب‌بران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 1-22

میلاد تقی‌پور؛ عنایت عباسی؛ محمد چیذری؛ علیقلی حیدری