نویسنده = �������������� ����������
بازطراحی چارچوب معیشت پایدار (SLA) با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش بیزی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 200-228

10.22034/ajcoop.2021.128572

البرز محمدی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ علیرضا پورسعید


سنجش بهره‌وری در مرغداری‌های گوشتی خصوصی و تعاونی در استان تهران

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 107-124

البرز محمّدی؛ سیامک مشایخی؛ سید ناصر موسوی