نویسنده = ������ ���������� ������ ��������
الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی‌های مصرف

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 155-180

حجت الله پاک نهاد؛ علی سید نقوی؛ حامد دهقانان؛ مقصود امیری