نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
بیمه خرد تعاونی محور برای پوشش ریسک‌های دام‌های سبک در شهرستان مشهد

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 105-141

10.22034/ajcoop.2021.126279

مریم امیدی نجف آبادی؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی


طراحی الگوی تعاونی بیمه خرد کشاورزی برای مناطق روستایی ایران؛ مطالعه موردی: بیمه خرد دام

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 63-92

مریم امیدی نجف آبادی؛ امیر تیمور پاینده نجف آبادی