نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی با رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 33، خرداد 1399، صفحه 89-122

مهین دولتی؛ میرزاحسن حسینی؛ حسین وظیفه دوست؛ جمشید عدالتیان شهریاری