نویسنده = ������������������ ������ ����������
تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی‌های بازاریابی در شهرستان تاکستان

دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 29-51

10.22034/ajcoop.2021.141981

سید مجتبی مجاوریان؛ رضوان رحمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ سید علی حسینی