نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت‌های جمعی و تعاونی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-151

10.22034/ajcoop.2022.299168.1719

طاهر عزیزی خالخیلی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ فاطمه رزاقی بورخانی


تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی‌های بازاریابی در شهرستان تاکستان

دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 29-51

10.22034/ajcoop.2021.141981

سید مجتبی مجاوریان؛ رضوان رحمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ سید علی حسینی