نویسنده = �������������� �������������� ����������
عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان روستاهای شرق شهرستان رامهرمز در طرح های آبیاری

دوره 8، شماره 31، آذر 1398، صفحه 57-71

بهمن خسروی پور؛ عباس عبدشاهی؛ مریم برزگر؛ خدیجه سلیمانی هارونی