نویسنده = �������������� �������������� ����������
موانع کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 133-152

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ نادیا آنی