نویسنده = حسن عاشقی
1. شناسایی و طبقه‌بندی شایستگی‌های مدیران تعاونی‌ها

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 35-56

حسن عاشقی؛ طاهره بیگی؛ روح اله شاهسون