نویسنده = ������������ �������������������� ����������
تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت‌های جمعی و تعاونی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-151

10.22034/ajcoop.2022.299168.1719

طاهر عزیزی خالخیلی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ فاطمه رزاقی بورخانی