نویسنده = �������� �������� ������ ����������
شناسایی عوامل مؤثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین با استفاده از تکنیک نقشه‌های شناختی فازی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 47-73

امیر کاریزنوئی؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی