نویسنده = ������������ ����������������
طراحی الگوی تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام

دوره 7، شماره 25، خرداد 1397، صفحه 119-145

کرم رضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ اسفندیار محمدی؛ علی یاسینی