نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی‌های تولیدی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 29-58

یونس وکیل الرعایا؛ علی اکبر امین بیدختی