نویسنده = ���������������������� ����������
مقایسه تشکل‏های آب‌بران استان خوزستان بر اساس مدل EFQM

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 75-100

منصور غنیان؛ عرفان علیمیرزایی؛ منا درانی