نویسنده = ������������ ���������� ������
تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی شغلی در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 29-66

مهدی دهقانی سلطانی؛ سیمین دخت حامدی؛ پیمان جهانشاهی جواران؛ حمید رضا آل طه؛ حسین فارسی زاده