نویسنده = ������������ ������������ ����������
نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 53-74

موسی اعظمی؛ مختار بهادری قزلجه؛ مرجان سپه پناه