نویسنده = منصور غنیان
مدلسازی دینامیکی اثرات تعاونی‏های تولید روستایی بر مناطق روستایی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1400، صفحه 164-182

10.22034/ajcoop.2021.247097.1600

لیلا برفی زاده؛ منصور غنیان؛ مسلم سواری


واکاوی نگرش و تمایل به مشارکت کشاورزان نسبت به استقرار تشکل آب‏بران در شهرستان دهلران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 109-133

سمیرا جابری؛ امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان


مقایسه تشکل‏های آب‌بران استان خوزستان بر اساس مدل EFQM

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 75-100

منصور غنیان؛ عرفان علیمیرزایی؛ منا درانی


کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

دوره 6، شماره 21، خرداد 1396، صفحه 67-85

سمیه کردعلی وند؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


اولویت بندی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 143-166

مریم خسروزادیان؛ منصور غنیان؛ عباس عبدشاهی