نویسنده = ������������ �������� ���������� ����������
موانع بازدارنده استفاده از کشاورزی دقیق در تعاونی‌های زراعی شهرستان دزفول

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 57-73

عاطفه یزدانی قر؛ آزاده نوراله نوری وندی؛ احمدرضا عمانی