نویسنده = ������ ������ ���������� ������ ������
نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 143-174

روح اله کهن هوش نژاد؛ بیژن عبدی