نویسنده = �������������������� ������ ��������
بررسی عوامل موثربرتشکیل شبکه تعاونی‌های تولیدی کشاورزی: مطالعه ای استان البرز

دوره 11، شماره 42، تیر 1401

10.22034/ajcoop.2022.328928.1766

محمد علیمحمد؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی؛ سحر دهیوری