شماره جاری: دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-216 

3. عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

صفحه 61-96

لقمان عباسی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیر مسئول سردبیر ویراستار
شاپا چاپی
2008-5370

نشریات مرتبط